سفارش‌هایی که بعد از ۲۳ اسفند ثبت می‌شود، در روزهای غیرتعطیل فروردین ارسال و یا تحویل پست خواهد شد.